Yläkouluopetuksen tulevaisuus...

 - Koillis-Savon nuoret ansaitsevat laadukasta opetusta tulevaisuudessakin


Sopimusneuvottelut Kaavin ja Tuusniemen välisen yläkoulusopimuksen uusimisesta ovat junnanneet pitkään paikallaan. Näyttää vahvasti siltä, että ratkaisu saadaan aikaiseksi vasta kuntavaalien jälkeen uuden valtuuston astuttua tehtäväänsä. Tilanteen kehittymistä seurattuani olen havainnut, että iso osa Kaavin nykyisistä valtuutetuista toivoo edelleen kuntaan omaa yläkoulua.


Tässä kirjoituksessa jälleen kerran avaan yläkouluopetukseen liittyviä ajatuksiani ja kerron näkemykseni, miksi oman itsenäisen yläkoulun perustaminen Kaaville ei ole mielestäni hyvä ratkaisu. Otan seuraavassa kantaa muutamiin perusteluihin, joita oman yläkoulun kannattajat ovat esittäneet.


1. Kaavin kuntaa pienemmissäkin kunnissa on oma yläkoulu

OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen kanta yläkouluopetuksen toiminnallisesti hyvään pyörittämiseen on 5000 kuntalaisen asukaspohja. Se, että joissakin asukasluvultaan Kaavin kuntaa pienemmissä kunnissa on yläkoulu, selittyy mm. pitkillä välimatkoilla (Pohjois-Suomi) sekä sillä, että joissakin kunnissa on pienen yläkoulun lisäksi lukio tukemassa yläkoulun toimintaa. Meillä on ollut tähän saakka hyvin toimiva yhteistyö Tuusniemen kanssa ja oppilaat ja vanhemmat ovat olleet siihen varsin tyytyväisiä. En siis näe perustelutuna, että vallitsevassa tilanteessa 2800 asukkaan kunta alkaa puuhata omaa yläkoulua.


2. Oman yläkoulun ansiosta voimme tukea paremmin nuoriamme ja välttää syrjäytymistä, häiriökäyttäytymistä sekä koulukiusaamista

Yläkouluopetuksen ensisijainen tavoite on varmistaa laadukas opetus ja antaa jokaiselle oppilaalle opetuksen kautta mahdollisimman hyvät eväät löytää vahvuutensa. Tämä valmistaa nuoria peruskoulun jälkeen löytämään polun, joka ohjaa oikeaan suuntaan kohti ammatillisia unelmia. Oma yläkoulu ei mahdollista riittävän laajaa valinnaisainevalikoimaa. Tällöin omien vahvuuksien löytyminen on haasteellista ja teini-ikäiset helpommin turhautuvat koulussa, mikäli sillä ei ole tarjota mielekkäitä kursseja. Suppealla valinnaisainevalikoimalla jokaisen on pakko valita jokin valinnaisaine, vaikka se ei kiinnostaisikaan. Lisäksi pätevien opettajien rekrytoiminen oppilasmäärältään pieneen kouluun on todella haastavaa, mikä ei ole parantamassa opetuksen laatua.


3. Opettajille saadaan riittävästi opetustunteja tekemällä yhteistyötä lähialueen yläkoulujen kanssa, mikä helpottaa rekrytointia

Tämä tekee lukujärjestyksen laatimisesta haasteellisen ja tarkoittaa käytännössä sitä, että opettaja on osan viikosta toisessa koulussa ja osan toisessa. Mikäli saman päivän aikana siirrytään koulusta toiseen, tulee opettajalle väistämättä hyppytunteja, koska siirtymisiin koulusta toiseen kuluu vähintään 30minuuttia. Tämä lisää opettajan työn kuormittavuutta ja heikentää sitoutumista, kun työpanos jakaantuu useampaan kouluun. Tämä taas lisää koulun haasteita kasvatustavoitteiden toteutumisen suhteen. Turvalliset, työhönsä sekä työympäristön kehittämiseen sitoutuneet aikuiset ovat parhaita työtovereita kasvaville ja rajojaan hakeville nuorille.


4. On Kaavilaisten oppilaiden edunvastaista käydä koulua naapurikunnassa

Kaavilaisten oppilaiden etu on saada monipuolista laadukasta opetusta, sopeutua uudenlaiseen oppimisympäristöön ja oppia luomaan uusia ystävyyssuhteita. Nämä taidot ovat ensiarvoisen tärkeitä, kun valmistaudutaan toisen asteen opintojen ja työelämän haasteisiin. Yhteinen yläkouluopetus ohjaa ottamaan vastuuta omista opiskeluista, mikä on tärkeä askel kohti itsenäistymistä. Yläkouluiässä vanhempien läsnäolo ja tuki ovat edelleen tärkeitä nuorille, eikä näitä vanhempien vastuita voida ulkoistaa koululle, tapahtuipa opetus omalla kotikylällä tai naapurikunnassa.


5. Kaavin koulu on tulevaisuudessa liian pieni alakoululaisille ja tarvitsemme omaa yläkoulua täyttämään lähivuosina vapautuvat tyhjät tilat

Oma yläkoulu ei mahdu nykyisen alakoulun tiloihin ainakaan lähitulevaisuudessa. Mikäli oma yläkoulu alkaisi kahden vuoden kuluttua, tarkoittaisi tämä sitä, että kaikki koulun tilat, myös opettajien työtila ja nykyiset ryhmä/oleskelutilat olisivat käytössä. Lisäksi ylä- ja alakoululaiset käyttäisivät osittain samoja luokkia. Käytännössä tämä tarkoittaisi esim. sitä, että kun alakoululaisilla olisi liikuntatunti tai käsityön tunti niin yläkoulun oppilaat tulisivat heidän luokkaan sen tunnin ajaksi. Tämän lisäksi Kaavin kunnan täytyisi rakentaa/järjestää ainakin seuraavat lisätilat: kotitalousluokka, käsityönluokka tekstiili- ja metallitöihin sekä fysiikan ja kemian luokat.


6. Laadukas ja monipuolinen yläkouluopetus pystytään varmistamaan nykytekniikalla etäopetuksen avulla

Nykytekniikka varmasti mahdollistaa tulevaisuudessa paljonkin opetuksen kehittämistä, mutta näen aika haasteellisena sitä, että avustaja tai jokin muu aikuinen olisi valvomassa järjestystä tunneilla samalla kun opettaja opettaisi luokkaa etänä. Opettajan täytyy pystyä varmistamaan, että kukin oppilas on sisäistänyt opetettavat asiat ja antaa tarvittaessa yksilöllistä ohjausta. Etäyhteyksien avulla tämä tuntuisi aika haasteelliselta. Opettajalla on kuitenkin jakamaton vastuu oppilaiden oppimisesta. Haluan myös korostaa lähikontaktissa tapahtuvan vuorovaikutuksen tärkeyttä. Läsnäolevan turvallisen aikuisen jakamaton huomio tässä ajassa on nuorille ensiarvoisen tärkeää. Se on opettajan työn yksi keskeisimmistä elementeistä hyvän oppimismotivaation ja oppimistulosten aikaansaamiseksi.


7. Kaavin ensisijainen tehtävä ei ole huolehtia Tuusniemen yläkoulun ja lukion tulevaisuudesta

On yhtä paljon kaavilaisten kuin tuusniemeläistenkin oppilaiden etu, että Koillis-Savossa kaikki saavat laadukasta perusopetusta. Mikäli Kaavin kunta runnoo itsepäisesti ja itsekkäästi läpi haaveen omasta yläkoulusta niin kaikki osapuolet ovat häviäjiä ja menettävät paljon mahdollisuuksia. Omat yläkoulut Kaavilla ja Tuusniemellä heikentäisivät molemmissa kunnissa opetuksen nykyistä tasoa.

Lisäksi:

  • Opettajia jouduttaisiin aika varmasti irtisanomaan Tuusniemeltä ja lukion tulevaisuus olisi vakavasti uhattuna.
  • Valinnaisainemäärät vähenisivät nykyisestä.
  • Molempien kuntien olisi vaikea saada hankittua uutta tai pidettyä nykyistä opettajakuntaa


Mielestäni kaavilaisten poliitikkojen ja virkamiestien täytyy tehdä tulevaisuudessa hartiavoimin töitä, että Koillis-Savossa saadaan tulevaisuudessakin nauttia laadukasta yläkoulu- ja lukio-opetusta. Parhaiten ne varmistetaan tiiviillä ja hyvähenkisellä yhteistyöllä naapurikuntien kanssa. Yhteistyössä joudutaan aina hakemaan kompromisseja ja välillä osapuolten on pystyttävä joustamaan omista tavoitteistaan, jotta voidaan päästä parhaaseen lopputulokseen.


Mikäli tulen valituksi Kaavin valtuustoon niin lupaan tehdä töitä, että yläkouluyhteistyö jatkuu Tuusniemen kunnan kanssa. Toivoisin, että tulevaisuudessa yhteistyöverkkoja alettaisiin viritellä uudelleen myös Kuopion suuntaan. Näen, että tulevaisuudessa Koillis-Savossa tarvitaan useamman kunnan yhteistyötä yläkouluopetuksen järjestämiseksi. Tällöin ei ole ollenkaan poissuljettua, etteikö yhteinen yläkoulu tai jopa lukiokin voisi sijaita vaikkapa Kaavilla. Tästä aiheesta tulen todennäköisesti kirjoittamaan lisää, kun siihen ilmenee aihetta. Palaillaan!

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Huomioita lasten ja nuorten elintavoista ja niiden vaikutuksista heidän hyvinvointiin

Lääkkeitä liikkumattomuuteen ja fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen

Lasten fyysisen toimintakyvyn parantaminen ei vaadi taikatemppuja tai lisäkustannuksia